Privacy Statement

Gebruiksvoorwaarden Promocodeplus

Artikel 1 Definities

Eigenaar
Eigenaar van Promocodeplus en al haar bijbehorende dienstverlening is Scoupr BV te Amsterdam, ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 54365430 met BTW Nummer NL851276003B01. De klantenservice is bereikbaar via ons contactformulier.

Gebruiker
De natuurlijke- of rechtspersoon die de website Promocodeplus bezoekt en/of zich heeft aangemeld voor het gebruik van de dienstverlening van Promocodeplus

Dienstverlening
Een of meerdere gratis diensten die Promocodeplus een gebruiker biedt om kortingscodes, kortingsbonnen, vouchers, waardebonnen, kortingcoupons, promotiecodes, aanbiedingen prijsvragen en andere acties te verkrijgen. MijnKortingscode.nl biedt deze dienstverlening in verschillende digitale vormen aan. Bijvoorbeeld op een website, per email, nieuwsbrief of twitterfeed.

Adverteerder
Bedrijven en netwerken die via de dienstverlening van Promocodeplus een of meerdere , actiecodes, kortingsbonnen, vouchers, waardebonnen, kortingcoupons, promotiecodes, prijsvragen en andere acties aanbieden

Bedrijven
Bedrijven die Promocodeplus technisch ondersteunen haar dienstverlening aan gebruikers te realiseren.

Aanbiedingen
In deze voorwaarden beoogt het begrip aanbieding de aangeboden informatie van adverteerders zoals kortingscodes, actiecodes, kortingsbonnen, waardebonnen, kortingcoupns prijsvragen en andere acties.

Producten
In deze voorwaarden beoogt het begrip product de aangeboden goederen en diensten van adverteerders.
 

Artikel 2 Overeenkomst
2.1 Door te surfen op de website of door gebruik te maken van de gratis dienstverlening van Promocodeplus stemt de gebruiker in met deze gebruiksvoorwaarden en de daarop van toepassing zijnde richtlijnen, voorwaarden en bepalingen.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand wanneer een gebruiker zich conform de registratieprocedure aanmeldt voor een of meerdere diensten van Promocodeplus.
2.3 De gebruiker kan op ieder moment en per direct een of meerdere diensten, als mede deze overeenkomst beëindigen door zich conform een bepaalde procedure af te melden.
2.4 De eigenaar is gerechtigd om een gebruiker die niet handelt conform deze gebruiksvoorwaarden, richtlijnen en bepalingen met onmiddellijke ingang te bannen van de website en overige dienstverlening met de gebruiker te beëindigen. Al de gebruikers-informatie wordt dan gewist.
 

Artikel 3 Uitsluiting aansprakelijkheid
3.1 De eigenaar tracht de informatie van haar dienstverlening zo actueel, volledig en nauwkeurig samen te stellen. De eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg zijn van mogelijke fouten, tijdelijk buiten bedrijf zijn van de dienstverlening, tekortkomingen in de informatie van haar dienstverlening en/of welke het gevolg zijn van technische storingen. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.
3.2 De gebruiker dient altijd zelf te controleren of een aanbieding nog geldig is en/of gebruikt kan of mag worden. De eigenaar sluit iedere aansprakelijkheid uit welke het gevolg is van gebruik door gebruiker(s) van de door adverteerders geleverde aanbiedingen, goederen en diensten en is niet verantwoordelijk voor het materiaal dat adverteerders beschikbaar stellen en de websites en/of andere landingspagina’s waar naar toe de aanbiedingen verwijzen.
3.3 De eigenaar is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en gebruiksmogelijkheden van de aangekochte goederen en diensten, noch voor de deugdelijkheid ervan, noch voor de eventuele inbreuk op de rechten van derden.
3.4 De eigenaar hanteert strenge normen en waarden voor de aanbiedingen. Storende en kwetsende bijdragen kunnen hier gemeld worden, zodat de eigenaar zonodig actie kan ondernemen.
3.5 De eigenaar is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen in haar dienstverlening, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.
3.6 De eigenaar kan haar dienstverlening (of enig onderdeel daarvan) op ieder moment tijdelijk of permanent wijzigen of beëindigen. Een gebruiker gaat ermee akkoord dat de eigenaar niet aansprakelijk is indien haar dienstverlening gewijzigd, beëindigd of opgeschort wordt.
 

Artikel 4 Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
4.1 Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, vormgeving, gebruikte databanken, geregistreerde of niet geregistreerde beeld- en woordmerken van onze dienstverlening -waaronder de website, emails en digitale nieuwsbrief behoren de eigenaar van MijnKortingscode.nl of adverteerders toe.
4.2 Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de eigenaar de op en via deze dienstverlening aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de dienstverlening te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
4.3 De eigenaar behoudt alle rechten met betrekking tot zo'n bovengenoemd gebruik die niet is geoorloofd of in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden.
 

Artikel 5 Persoonsgegevens
5.1 De eigenaar houdt zich voor de administratie en verwerking van persoonsgegevens aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens
5.2 Om de nieuwsbrieven, mailings, twitter-berichten te ontvangen dient een gebruiker zich te registreren volgens een bepaalde registratieprocedure.
5.3 De gebruiker dient afhankelijk van de dienst te verstrekken zijn emailadres en/of twitternaam.
5.4 De gebruiker draagt zorg deze geregistreerde gegevens juist, actueel en volledig zijn.
5.5 De gebruiker kan zich ten alle tijden afmelden voor een of meerdere diensten. De eigenaar verwijdert dan zijn persoonsgegevens van desbetreffende dienst(en).
 

Artikel 6 Privacy statement
6.1 Een gebruiker kan onze website anoniem bezoeken. Van anoniem bezoek van de website legt de eigenaar geen individuele persoonlijke gegevens vast.
6.2 De eigenaar verzamelt doorlopend niet-persoonlijke gegevens zoals clickgedrag, IP-adressen en browsertypes om te gebruiken voor statische doeleinden, marketingactiviteiten of om de inrichting van de dienstverlening te optimaliseren.
6.3 Indien een gebruiker persoonsgegevens heeft verstrekt aan de eigenaar dan zullen deze gegevens opgeslagen worden in database en als vertrouwelijke informatie worden beschouwd.
6.4 Alleen geautoriseerde medewerkers van de eigenaar en geautoriseerde medewerkers van bedrijven waarmee de eigenaar samenwerkt hebben toegang tot deze vertrouwelijke gegevens en zullen deze gegevens gebruiken voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn.
6.5 De eigenaar is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de adverteerders waarnaar gelinkt en/of doorverwezen wordt.
6.6 De eigenaar zal persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.
 

Artikel 7 Algemeen
7.1 De eigenaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden en het privacy statement.
7.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Free promo codes and other top offers in your inbox?

Join the India discount-community! Subscribe to our top deals and coupons.